अहमदनगर तेली समाज वधु-वर पालक परिचय मेळावा वधु-वर फॉर्म 2019

         साई संताजी प्रतिष्ठान शिर्डी अंतर्गत अहमदनगर जिल्हा तेली समाज यांच्या सहकार्याने भव्य वधु-वर पालक परिचय मेळावा व सामुदायिक विवाह सोहळा  शनिवार दिनांक 12-10-2019 रोजी सकाळी दहा ते सायंकाळी सहा वाजेपर्यंत सिद्धी संकल्प लॉन्स मंगल कार्यालय नगर मनमाड हायवे साकुरी तालुका राहता शिर्डी  येथे आयोजित करण्यात आला आहे. सदर वधू-वर पालक परिचय मेळावा पूर्णतः मोफत आहे. संपर्क कार्यालय व फॉर्म शिकण्याचा पत्ता साई संताजी प्रतिष्ठान होटेल एक्झिक्युटिवे इंन  युनियन बँकेच्या वर गोंदकर पेट्रोल पंपासमोर नगर मनमाड हायवे शिर्डी तालुका राहाता जिल्हा अहमदनगर मोबाईल नंबर 9890279008, 9422191544, 7972147109 

AhmedNagar Teli Samaj vadhu var palak parichay melava Form 2019

फॉर्म पाठविण्यासंबंधी सूचना 

1. सुंदर छपाई होण्यासाठी सुवाच्च अक्षरात संपूर्ण नांव लिहावे. तसेच  २ पासपोर्ट साईज फोटो प्लॅस्टीक पिशवीत टाकून पाठवावेत. पिशवीला स्टेपल करावे. फोटोला स्टेपल करू नये. फॉर्मसोबत फोटो न आल्यास फॉर्म स्विकारला जाणार नाही. दि. २५/९/२०१९ नंतर आलेले फॉर्म स्विकारले जाणार नाहीत. याची नोंद घ्यावी.

2. फॉर्म कमी पडल्यास फॉर्मची झेरॉक्स काढून भरून पाठविली तरी चालेल.

3. वधु - वर सूची पुस्तिकेत दानशूर व्यक्ती, व्यावसायिक, उद्योजक यांना आपली जाहिरात दि. २५/९/२०१९ पर्यंत द्यावी. आपल्याकडे यावर्षी वधु - वर नसतील तर आपल्या नातेवाईकांमधील इच्छुक वधु - वरांसाठी फॉर्म उपलब्ध करून सहकार्य करावे.

5 नोंदणी करण्यासाठी वधुचे वय १८ वर्षे व वराचे वय २१ वर्षे पूर्ण असणे बंधनकारक आहे.

6. ज्या वधु - वर व पालकांना फक्त पुस्तिका हवी असेल त्यांना रू. 400 भरून ती घेता येईल.

विशेष सहकार्य

         श्री. विलासशेठ दुर्गुडे (पुणतांबा) श्री. बाळासाहेब लुटे (शिर्डी) श्री. सुधाकरशेठ कवाडे (वावी) श्री. अशोककुमार रणखांब (आयुक्त) श्री. संभाजीशेठ जाधव (काष्टी) श्री. मदनशेठ गडथै (काष्टी) श्री. चंद्रकांतशेठ चौधरी (एरंडोल) श्री. नानाभाऊ भोत (संगमनेर) श्री. रामजी पन्हाळे (राजुर) श्री. प्रदिपशेठ करपे (संगमनेर) श्री. प्रसादशेठ शिंदे (नगर) श्री. दिपकशेठ नागले (बाभळेश्वर) श्री. बंडुशेठ क्षिरसागर (नगराध्यक्ष) श्री. आर.टी. आण्णा चौधरी (जळगांव) श्री. चंद्रकांतशेठ वाव्हळ (आळेफाटा) श्री. माधवराव शेजुळ (आयुक्त) सौ. निर्मलाताई चौधरी (जळगांव) श्री. संजयजी पन्हाळे (राहुरी) | श्री. सुरेशजी कसाब (राजुरी) श्री. विलासजी त्र्यंबककर (मुंबई) श्री. जगन्नाथशेठ गाडेकर (लोणी) श्री. कैलास देवरे साहेब (तहसिलदार) श्री. बद्रीशेठ लोखंडे (शिर्डी) श्री. प्रमोदशेठ कदम (बाभळेश्वर)

अहमदनगर जिल्हा तेली समाज वधु वर मेळावा समिती

         श्री. भागवतशेठ लुटे मो. ९४२२१९१५४४ श्री. नंदकिशोर लुटे मो. ९६२३०४७५६९ श्री. विलासशेठ दुर्गुडे मो. ९८२२२८६४६९ श्री. कचेश्वर महापुरे मो. ९८२२७७३९४१ श्री. बाबासाहेब कर्डिले मो. ९९२२३०१३४८ श्री. शामराव कर्वे मो. ९८२२०५५५८८ श्रीमती सुरेखाताई नागले मो. ९३७०२९१०६९ सौ. शकुंतलाताई लुटे मो. ८९९९७०६२४३ श्री. रविंद्र कर्प मो. ९८९०२७९००८ श्री. प्रदिपशेठ कर्वे मो. ९८२२७७७९३५ श्री. बाळासाहेब शेजूळ मो. ९८२२६१५०२२ श्री. रामजी पन्हाळे मो. ९८९०३२७०३९ श्री. विशालशेठ पवार मो. ९४०४९७८५७० श्री. चंद्रकांतशेठ शेजुळ मो. ९३०९५२२७५२ श्री. देविदासजी शेलार मो. ९८९०७०६६९४ सौ. मंजुश्रीताई काळे मो. ९४०३९६५३४४ सौ. विद्याताई कर्वे मो. ७९७२१४७१०९ श्री. सोमनाथ बनसोडे मो. ९९२२६९९६२७  श्री. बाळासाहेब रोकडे मो. ९९७०६४६५३४ श्री. बाळासाहेब राऊत मो. ९७६६७६८३८३ श्री. रुपेशजी वालझाडे मो. ९३३०९३४०१८ श्री. प्रभाकर लुटे मो. ९८५०१९४०८८ श्री. दत्तात्रय सोनवणे मो. ९७६७४९३४५८ सौ. संजनाताई लोखंडे मो. ९४०४९७६०८२ श्री. संजय पन्हाळे मो. ७३५०६८८९८९ श्री. पुरुषोत्तमजी सर्जे मो. ७५८८५११७६७ श्री. वनदेव सोनवणे मो. ८२७५९२०९०३ श्री. रविंद्रसाहेब कर्वे मो. ९६५७२८६६६६ श्री. निलेशशेठ नागले मो. ९२७०००८००२ श्री. रमेशजी गवळी मो. ९८६०३७८४६२ श्री. संतोषशेठ क्षिरसागर मो. ९४२३४६३६९८ सौ. ज्योतीताई गायकवाड मो. ९०११६५७५८१ श्री. विलास वालझाडे मो. ९६३७९२७८८७ श्री. शांताराम (बापू)काळे मो. ९४२३७४९९४४ श्री. प्रभाकर जाधव मो. ९६०४७९९६७८ श्री. बद्रीशेठ लोखंडे मो. ९३७००१८५३७ श्री. शुभम चोथवे मो. ७२७६९५२५०० श्री. देविदासशेठ साळुके मो. ९८२२०४७२४० सौ. संगिताताई सोनवणे मो. ७५१७९८0१८१ श्रीमती सिंधुताई देवकर मो. ९०९६७८२१७५ 

राहाता

श्री. अनिलशेठ लुटे मो. ९७६३६५४२१० श्री. चांगदेव कसबे मो. ९७३०२२७१४० श्री. राजेंद्र जगताप मो. ९४२१५५९७४४ सौ. रुक्मिनीताई लुटे मो. ९०९६११९३४१ श्री. अमित बनसोडे मो. ९७३०२२१४१५ श्री. निलेश काळे मो. ९८६०२१५२२४ श्री. हाडके साहेब मो. ९४२०६३६७९९ श्री. संजय बागुल मो. ७०४०८३३८६६ श्री. आण्णा पाटील शिंदे मो. ७९७२१६५५१७

श्रीरामपुर

श्री. भरतशेठ साळुके मो. ९९७0१८५९५५ श्री. अमोल लोखंडे मो. ९२७२५१४७८४ श्री. प्रकाश काळे मो. ८४४६७४४४१८ श्री. किरण सोनवणे मो. ९६०४७७१२४६ श्री. विजय साळुके मो. ९८६०१६९३३१ श्री. गोकुळ नागले  मो. ९९७०५५८९७२ श्री. सुरेश शेजुळ मो. ८२०८३२१०८८ श्री. अनिल जाधव मो. ९४२३७५५९७९ सौ. कल्पना बनसोडे मो. ८९९९३६५२०३

अकोले

श्री. रमेशशेठ घाटकर मो. ९८५०३१९९९९ श्री. रमेश पन्हाळे मो. ९८९०३२७०३९ श्री. संतोषशेठ चोथवे मो. ९६३७३६१७४७ श्री. किरणशेठ कर्वे मो. ९८८१८९७१११ श्री. दत्तात्रय कोते मो. ९७६३८९८७६१ सौ.सारिका काळे मो. ९७६५०४६७००

संगमनेर

श्री. नानाजी भोत मो. ९८५०२४५६६४ श्री. जनार्दन वालझाडे मो. ९१३०८०२८३२ श्री. विशालशेठ वालझाडे मो. ९८९००४६६०२ श्री. मकरंद रहातेकर मो. ९८२२७७१७९१ श्री. दिलीप कर्डिले मो. ९९२३४२५१४३ श्री. सुभाष पेंडभाजे मो. ८६५७२२०६४६ श्री. कैलास काळे मो. ९८२२०६७१८१ श्री. दत्ता पाबळकर मो. ७७४४०५४५५० श्री. सुनिल कहाणे मो. ९०११२७११८0 सौ. वैशालीताई बनसोडे मो. ८७८८९६५७१८

कोपरगांव

श्री. दिलीपशेठ दारूणकर मो. ९४२२२२३०२९ श्री. प्रशांत लुटे मो. ८६६८८१७२४७ श्री. सुमित क्षिरसागर मो. ८00७२५४४९९ श्री. रामदास गायकवाड मो. ९९२१३४०६१० श्री. संतोष शेलार मो. ९३७०६४६७०१ श्री. युवराज सोनवणे मो. ८९५६२२२०२० श्री. संतोष वालझाडे मो. ९७६६४३५१११ सौ. उज्वला शेलार मो. ९७६७२८६७६८ श्री. गोकुळशेठ करें। मो. ८८६२०१८१३३ श्री. राजेंद्र राऊत मो. ७८७५६७४९५६

शेवगांव

श्री. कैलासशेठ देहाडराय मो. ९८२२३५२८३६ श्री. गोपाळ शिंदे मो. ९२७२९९९२९२ श्री. सुभाष गवळी मो. ९९२२१२७९१७ श्री. अनिल मेहेत्रे मो. ९२७०२३०७७५ श्री. अतुल रणखांब मो. ९५६११६७००२ श्री. अर्जुन रणखांब मो. ९०२८९७०६३५ श्री. बाबासाहेब डोळसे मो. ८८०६१३७७९७ सौ. अलका म्हस्के मो. ९५५२६०३४०७

नेवासा

श्री. विजय खंडागळे मो. ९८६०३८८३९२ श्री. सोमेश्वर जाधव मो. ८२०८३९७११० श्री. विनोद साळुके मो. ९८५०२४६६०५ श्री. रमेशशेठ सोनवणे मो. ९४२०९४७६६२ श्री. विलासशेठ पवार मो. ९४०४९७८५२१ श्री. अंबादास काळे मो. ९७६३३८५१२१ श्री. विजय लोखंडे मो. ९९६०५८३००९ श्री. भिमा महाले मो. ९९७५९०५९०५ सौ. उषाताई पवार मो. ८६२४०५८१६५

जालना

श्री. सखारामशेठ मिसाळ मो. ९४२१४२२२२२ श्री. मनाहेरशेठ शिनगारे मो. ९४२२२२५६८८ डॉ. प्रदीप पंडीत मो. ९४२२२३२७२३ श्री. संजय राऊत मो. ९८२२३१२३०७

पाथर्डी

श्री. प्रमोदशेठ भांडकर मो. ९९२२६६६०६० श्री. राजेंद्र कोटकर मो. ९८२२३०४५४५ श्री. विनोदराव क्षिरसागर मो. ८४२११२७७६७

 

राहुरी

अॅड. तात्यासाहेब डोळसे मो. ९८२२४९२५५९ श्री. सुरेश शेजूळ मो. ७३५०८९०५५० श्री. आदिनाथ मोरे मो. ९९२१४६४०५५ श्री. विजय चोथे मो. ९४२३७४९५६१ श्री. सुनिल जाधव मो. ९४२१३२९६९३ श्री. सोपान घोडके मो. ९५७९३२७२३५ श्री. रमेश पन्हाळे मो. ९८२२४०९६८१ श्री. दत्तात्रय क्षिरसागर मो. ९९६०४६५२६० सौ. द्वारकाबाई इंगळे मो ९५२७५७३४३७ सौ. अर्चना डोळसे मो. ९७६७७२६१७५

नगर शहर

श्री. हरिभाऊ डोळसे मो. ९८२२२७१८0७ श्री. अरविंदशेठ दारूणकर मो. ९८५०४६४९४९ श्री. सोमनाथशेठ देवकर मो. ९८५०५०७३१३ श्री. विजय काळे मो. ९४२२२२१४९४ श्री. विजय दळवी मो. ९४२३२०९०४८ श्री. प्रकाशशेठ सैंदर मो. ९२२६३५३९५७ श्री. प्रसादशेठ शिंदे मो. ९५६१२१७७७७ श्री. सागर काळे मो. ९८६०५६२९६२ सौ. निता लोखंडे मो. ८९९९०४८८६५ श्रीमती कांता लोखंडे मो. ९६२३०४६९२३

नगर तालुका

श्री. बाळासाहेब गायकवाड मो. ९८२२९५६९०६ श्री. गणेश भागवत मो. ९९२१५८४१५७ श्री. सुदाम घोडके मो. ९६५७४६८१७३ श्री. विठ्ठल देवकर मो. ९४२३१७७९२६ श्री. अनिल शेंदूरकर मो. ९०९६०६७८०९ श्री. प्रदिपशेठ घोडके मो. ९९७०७९१५९५

कर्जत

श्री. वसंतराव क्षिरसागर मो. ९६६५११५७७४ श्री. शशिकांत राऊत मो. ८३०८७०५६५६ श्री. कैलास भोज मो. ७५८८१६८७०४ श्री. बाळासाहेब काळे मो. ९४२३७५६२७१ श्री. अर्जुन भोज मो. ९४२३४६१३५८ श्री. बाळासाहेब भोज मो. ९४२३३८९४१२

श्रीगोंदा

श्री. ज्ञानदेव राऊत मो. ९५४५०४३५५५ श्री. चंद्रकांत जाधव मो. ९८६०७७९५०२ श्री. अभय लांडे मो. ९४२१५५९७३२ श्री. विक्रम काळे मो. ९८९०७१६१११ सौ. मनिषा लांडे मो. ९९६०६५२१३१

पारनेर

श्री. अजय पतके मो. ९४०५०३३१२९९ श्री. रोहिदास काळे मो. ९४२३७५७०३० श्री. सुभाष घोडके मो. ९४२२१८७२९९ श्री. दत्ता पतके मो. ९९२१५९५९९५

रायगड

श्री. विठ्ठलशेठ क्षिरसागर मो. ८१४९०७७८९७

कोकण

श्री. सतिषजी वैरागी मो. ९८१९८१३६६६

बीड

श्री. छगनराव मुळे मो. ९१६८८२१८९० श्री. भाऊसाहेब देशमाने मो. ९४२२३३१६१३ श्री. कुलदीप राऊत मो. ९१३००७२३४८ श्री. उद्धवशेठ क्षिरसागर मो. ९४२३३५५३६८

नाशिक

श्री. बाबुराव सुरडकर मो. ७६२०९०१९९९ डॉ. शरद महाले मो. ९८२३०६०३६५

जामखेड

श्री. संजय भोत मो. ९७६६९०७८८२ श्री. नितीन राऊत मो. ९२७१९४२०२४ श्री. अनंत टेकाळे मो. ९३७११५६१६६ श्री. शिवराय महाजन मो. ९५२७२०२८८९ श्री. रमेश राऊत मो. ९४२३७१३७२६ श्री. छगनराव क्षिरसागर मो. ९२२६१७६४०६

धुळे

श्री. योगेश थोरात मो. ९४२२२८८४१० श्री. भगवान करंकाळ मो. ९४०३४३४४४१ सौ. कल्पना महाले मो. ९७६५५३०५८२

औरंगाबाद

कचरूशेठ वेळेजकर मो. ९९७०८५४४४४ श्री. कल्याणशेठ बरकसे मो. ९८२२०२३०५० श्री. विष्णूशेठ सिदलंबे मो. ९४२२२११५९४ श्री. कमलाकरशेठ साबणे मो. ९४२१३१३०२१ श्री. शिवा महाले मो. ९०२८९२८९०४ श्री. सोनवणे सुरेश गरुडझेप अॅकॅडमी श्री. सोनवणे मनोज मो. ९७६६८८६५९० सौ. निलीमा आंबेकर मो. ९०२१६५८१८३

बारामती

श्री. पोपटराव गवळी मो. ८२७५६९२००२ श्री. सुनिल पोटे मो. ९८२३०६४५५१

पुणे

श्री. चंद्रकांतशेठ वाव्हळ मो. ९८६०६९१२८२ श्री. मोहनराव देशमाने मो. ९३७१८३८१८० श्री. कुंडलिकराव देशमाने मो. ८९८३४८१८१९ श्री. ज्ञानेश्वर दुर्गुडे मो. ९४२२३६५०८७ श्री. सतिषशेठ दळवी मो. ९८९०१०९७९५ सौ. विमलताई वाव्हळ मो. ९९७५१५५४६८ सौ.स्वाती मेढेकर मो. ९८५०१०९१९४ श्री. उल्हासशेठ वालझाडे मो. ९८६०२२६३७६ श्री. कर्पे आण्णा मो. ९९२२०११२२३ जळगांव श्री. दत्तात्रय चौधरी श्री. सिताराम देवरे श्री. रविंद्र व्यवहारे मो. ९९२२३६१३९१ मनमाड अॅड. शशिकांत व्यवहारे श्री. महेंद्र शिरसाठ

राहाता तालुका स्थानिक कमिटी

श्री. ज्ञानेश्वर लोखंड (पिंपळस) श्री. विठ्ठलराव लुटे (दासआप्पा, राहाता) श्री. निवृत्ती लुटे (राहाता) श्री. यशवंतराव वाघचौरे (शिर्डी) श्री. जयराम बनसोडे (दाढ) श्री. त्र्यंबकराव शेजुळ (अस्तगांव) श्री. भास्करराव गाडेकर (अस्तगांव) श्री. बबनराव वालझाडे (निमगांव) श्री. नंदुभाऊ सालुंके (रुई) श्री. राजेंद्र लुटे (साकुरी) श्री. प्रल्हाद बनसोडे (दाढ) श्री. मंगेश बनसोडे (दाढ) श्री. सुमित क्षिरसागर (दाढ) श्री. विठ्ठलराव जाधव (शिर्डी) श्री. रविंद्र महाले (शिर्डी) श्री. विक्रांत वाघचौरे (शिर्डी) श्री. नंदकिशोर व्यवहारे (शिर्डी) श्री. सुरेंद्र महाले (शिर्डी) श्री. निलेश दुर्गुडे (पुणतांबा) श्री. अशोकराव कर्डिले श्री. सर्जेराव वेळेजकर (शिर्डी) श्री. विजय जंजाळ (रुई) श्री. मधुकर शेलार (रुई) श्री. प्रकाशशेठ गवळी (शिंगवे) श्री. गणेश थोरात (को-हाळे) श्री. चंद्रकांत लुटे (साकुरी) श्री. गणेश कर्ये (साकुरी) श्री. अशोक थोरात (साकुरी) श्री. राजेश लुटे (राहाता) श्री. अमित महाले (राहाता) श्री. मुकुंद बनसोडे (दाढ) श्री. सुरेश नागले (भाऊसाहेब) श्री. राजेंद्र क्षिरसागर (प्रवरानगर) श्री. दादासाहेब दिवटे (लोणी) श्री. भाऊसाहेब दळवी (राहाता) श्री. भाऊसाहेब कसाब (राहाता) श्री. जनार्धन शेजुळ (अस्तगांव) श्री. प्रमोदशेठ कदम (बाभळेश्वर) डॉ. रंगनाथ लोखंडे (वाकडी) श्री. बाबुराव महापुरे (साकुरी) श्री. दिपक लुटे (साकुरी) सौ. दिपालीताई लुटे (साकुरी) डॉ. धनंजय लुटे (राजुरी) श्री. भारतभाऊ दिवटे (लोणी) श्री. सुधाकरशेठ बनसोडे (लोणी) श्री. योगेश घाटकर (पुणतांबा) श्री. नंदकिशोर जाधव (पुणतांबा) श्री. दत्ताभाऊ लुटे (राहाता) श्री. बबनराव लुटे (राहाता) श्री. राजेंद्र नागले (बाभळेश्वर) श्री. सहादु करपे (शिर्डी) श्री. गणेश मिसाळ (शिर्डी)

 

 

 

 

दिनांक 25-06-2019 18:05:48
You might like:
Sant Santaji Maharaj Jagnade Sant Santaji Maharaj Jagnade
संत संताजी महाराज जगनाडे
या साईटवरील सर्व साहित्‍य हे तेली गल्‍ली मासिकात 40 वर्षेत प्रसिद्ध झाले आसुन. सदरसाहित्‍य कोठेही प्रकाशित वा मुद्रीत करण्‍़यास मनाई आहे. सर्व हक्‍क तेली गल्‍ली मासिकाचे आहेत
copy right © 2020 www.Teliindia.com व तेली गल्‍ली
About TeliIndia TeliIndia.com हि साईट तेली गल्‍ली मासिकाची आहे. आपण वधु-वराचे नाव कोणत्‍या ही फी शिवाय नोंदवु शकता. तेली समाज वधु - वर विश्‍वाच्‍या सेवेची 40 वर्षींची परंपरा.
Contact us मदती साठी संपर्क करू शकता
अभिजित देशमाने, +91 9011376209,
मोहन देशमाने, संपादक तेली गल्‍ली मासिक +91 9371838180
Teli India, Pune Nagre Road, Pune, Maharashtra Mobile No +91 9011376209, +91 9011376209 Email :- Teliindia1@gmail.com
Develop & design by Abhijit Mohan Deshmane, mobile no 9011376209, 9371838180, Copyright ©